Πιστοποίηση εφαρμογής του συστήματος ασφάλειας τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2005

Πιστοποίητικό ΕΝ ISO 22000:2005